انتقادات و پیشنهادات - پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴
صدای امیر دادا - سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴
شرايط ناظری در قهوه چت - پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴
شرايط مدیریت در قهوه چت - پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴